วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัญหา3 ประการกามตัณหา คือ ความอยากหรือไม่อยาก ใน สัมผัสทั้ง 5

ภวตัณหา คือ ความอยากทางจิตใจ เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้ว ไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลง
วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากทางจิต ความอยากดับสูญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น