วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ2ปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ มี 2 อย่าง
ได้แก่
ปรโตโฆสะ
คือ เสียงจากผู้อื่น ฟังคำบอกเล่า ชักจูง ของการโฆษณาแต่บุคคลอื่น ของผู้อื่น
อโยนิโสมนสิการ
คือ การทำในใจโดยไม่แยบคาย การไม่ใช้ ปัญญา พิจารณา ความไม่รู้จักคิด การปล่อยให้อวิชาครอบงำ
*ตรงกันข้ามกับคำว่า โยนิโสมนสิการพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
        
          พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น