วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

องค์ 4จาตุรงคสันนิบาต
จาตุรงคสันนิบาต คือ

  
   1. พระภิกษุจำนวน 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดแนะกัน คือต่างองค์ต่างมา (ต่างองค์ต่างเดิน  ทางกันมา มาตรงกันมากมายเช่นนี้มีสันนิษฐานกันอย่างไร)

  
   2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ (มีกิเลสอาสวะสิ้นแล้ว)
  
   3. ล้วนเป็นเอหิภิกขุ    (พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ ด้วยกล่าววาจาว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด...เอหิ ภิกขุ)

  
   4. ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3  (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์)
  
   และพระพุทธเจ้าจึงถือโอกาสนี้แสดงหลักการของพุทธศาสนา ที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น