วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

เบญจธรรม 5เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่
  1. เมตตากรุณา คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
  2. สัมมาอาชีวะ คือการประกอบสัมมาชีพ
  3. กามสังวร คือการสำรวมในกาม
  4. สัจจะคือการพูดความจริง
  5. สติสัมปชัญญะ คือความระลึกได้และความรู้ตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น