วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรรม 12


กรรม 12 หรือกรรม 3 หมวด ๆ ละ 4 นี้ มิได้มาในพระบาลีในรูปนี้ โดยตรง พระอาจารย์ในสมัยต่อมา เช่นพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นต้น ได้รวบรวมจัดเรียงเป็นแบบอย่างไว้ในภายหลัง
        ผลร้ายผลดีต่าง ๆ เนื่องจากกรรม คือการกระทำของสัตว์
       จากจูฬกัมมวิภังคสูตร สูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็ก
ผลดีของกรรม
1. มีอายุยืนเพราะ ไม่ฆ่าสัตว์
2. มีโรคน้อยเพราะ ไม่เบียดเบียนสัตว์
3. มีผิวพรรณดีเพราะ ไม่ขี้โกรธ
4. มีศักดามากเพราะ ไม่มักริษยา
5. มีโภคทรัพย์มากเพราะ ให้ทาน
6. เกิดในตระกูลสูงเพราะ ไม่กระด้าง ถือตัว แต่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
7. มีปัญญาดีเพราะ เข้าไปหาผู้รู้ครูอาจารย์ สมณพราหมณ์ ไต่ถามเรื่องกุศล อกุศล เป็นต้น
ผลร้ายของกรรม
1. มีอายุน้อยเพราะ ฆ่าสัตว์
2. มีโรคมากเพราะ เบียดเบียนสัตว์
3. มีผิวพรรณทรามเพราะ ขี้โกรธ
4. มีศักดาน้อยเพราะ มักริษยา
5. มีโภคทรัพย์น้อยเพราะ ไม่ให้ทาน
6. เกิดในตระกูลต่ำเพราะ กระด้าง ถือตัว ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
7. มีปัญญาทราม เพราะไม่เข้าไปหาผู้รู้ครูอาจารย์ สมณพราหมณ์ ไต่ถามเรื่องกุศล อกุศล เป็นต้น
(คำถามคำตอบเรื่องผลร้ายผลดีของกรรมนี้ ผู้ถามคือ สุภมาณพ บุตรแห่งโตเตยยพราหมณ์ เข้าไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ ณ เชตวนาราม)
http://www.wfb-hq.org/specth7.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น