วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มรรคสมังคี(ละสังโยชน์10)

มรรคสมังคี ละสังโยชน์ ละอวิชชา
มรรคสมังคี คือ มรรคแปดรวมเป็นหนึ่ง
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมเป็นหนึ่ง
เพื่อละสังโยชน์ จะเกิดไม่เกิน 4 ครั้ง
มรรคสมังคี หรือ จิตยิ้ม นี่ตัวเดียวกันเกิดไม่เกิน 4 ครั้ง
แล้วแต่บางองค์ท่านกำลังมาก อาจเป็นครั้งเดียว
ละอวิชชาได้เลย ก็เกิดครั้งเดียว
สังโยชน์ (บาลี: samyojana) คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์,
 ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือ
กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ มี 10 อย่าง คือ
 ก. โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ได้แก่


 • 1. สักกายทิฏฐิ - มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา มีความยึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่ง
 • 2. วิจิกิจฉา - มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • 3. สีลัพพตปรามาส - ความถือมั่นศีลพรต โดยสักว่าทำตามๆ กันไปอย่างงมงาย
 • 4. กามราคะ - มีความติดใจในกามคุณ
 • 5. ปฏิฆะ - มีความกระทบกระทั่งในใจ
 • ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่
  • 6. รูปราคะ - มีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌาน
  • 7. อรูปราคะ - มีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลาย
  • 8. มานะ - มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือคุณสมบัติของตน
  • 9. อุทธัจจะ - มีความฟุ้งซ่าน
  • 10. อวิชชา - มีความไม่รู้จริง


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น