วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อกุศลวิตก 3

 ความตรึก คิดนึก ด้วยความไม่ฉลาด เป็นการนึกคิด ในเรื่องที่ไม่ดีของบุคคลผู้มีกิเลส ที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตมากๆ ซึ่งท่านแบ่งอกุศลวิตกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. กามวิตก ความตรึกในทางกาม หมายถึง การนึกถึง รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ อันน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจด้วยการแสดงออกมาในทางที่ไม่ถูกต้อง ทางศีลธรรม หรือแม้แต่วัตถุกามที่ประณีตอย่างไรก็ตาม หากยังมีอาการของตัณหาที่ก่อให้เกิดทุกข์อยู่ ก็ยังถือว่าอยู่ในข่ายของกามวิตกทั้งนั้น
2. พยาบาทวิตก ความตรึกในทางพยาบาท หมายถึง ความตรึกนึกด้วยอำนาจแห่งพยาบาท ซึ่งอาจจะเกิดมาจากความไม่พอใจ การกระทบกระทั่งกันโกรธเคืองกัน หรือลงมือทำร้ายกัน แต่ใจยังเก็บเรื่องนั้นไว้ และยังตรึกนึกด้วยอำนาจการจองเวร ทำความอาฆาตมาดร้าย มุ่งทำลาย ล้างผลาญสิ่งของ หรือ บุคคลที่ทำให้ตนโกรธไม่พอใจ เป็นต้น

3. วิหิงสาวิตก ควมตรึกในทางเบียดเบียน หมายถึง ความตรึกนึกด้วย อำนาจของโทสะ ต้องการจะเห็นความวิบัติ ความเดือดร้อนของคนอื่น สัตว์อื่น ต้องการที่จะเห็นการต่อสู้ หรือความพินาศของคนอื่น ทั้งที่เป็นสิ่งของ และสถานที่เป็นต้น

อกุศลวิตกทั้ง 3 นี้เป็นส่วนตรรกะ คือ บุคคลพิจารณาให้เห็นโทษ แล้วบรรเทา ละความตรึก ในลักษณะแผดเผาทำลายจิตของตนเอง ฉะนั้น
 
 
เขียนโดย :วิทยาทานวัน/เวลา :25/7/2551 9:52:24
http://www.firodosia.com/showdetail.asp?boardid=2879 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น