วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตัณหา 6

ตัณหา 6 หมวด ได้แก่
  1. รูปตัณหา คือ อยากได้รูป (ที่มองเห็นด้วยตา)
  2. สัททตัณหา คือ อยากได้เสียง
  3. คันธตัณหา คือ อยากได้กลิ่น
  4. รสตัณหา คือ อยากได้รส
  5. โผฏฐัพพตัณหา คือ อยากได้โผฏฐัพพะ (ความรู้สึกทางกายสัมผัส)
  6. ธัมมตัณหา คือ อยากในธรรมารมณ์ (สิ่งที่ใจนึกคิด)
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น