วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ตอของจิต ๕

 

    กิเลสที่เปรียบเหมือนตอของจิต ๕ ประการ คือ
๑. สงสัยในพระศาสดา
๒. สงสัยในพระธรรม
๓. สงสัยในพระสงฆ์
๔. สงสัยในสิกขา ( ข้อที่จะต้องศึกษา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา )
๕. โกรธเคืองในเพื่อนพรหมจารี เมื่อมีความสงสัยหรือโกรธเคืองข้อใดข้อหนึ่งนี้แล้ว จิตก็ไม่น้อมไปเพื่อความเพียร.

http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/prasuttanta/4.2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น