วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิถีจิต

วิถีจิต คือ   จิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยอาศัยทวารใดทวารหนึ่งใน 6 ทวาร
วิถีจิต  มี ๒ ประเภท  คือ  กามวิถีและอัปปนาวิถี
ทางพระพุทธศาสนา  เชื่อว่า  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายสนองตอบต่อสิ่งเร้ารอบตัวเองได้
6 ทาง  คือ  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   ระหว่างที่ไม่มีสิ่งเร้าภายภายนอกดังกล่าว
สิ่งมีชีวิตนั้นก็ไม่ได้ตาย   แต่ จิต กำลังทำหน้าที่หนึ่งเงียบๆ ของมัน  หน้าที่นั้นเรียกว่า
"ภวังค์" และเมื่อไหร่ที่สิ่งเร้ามากระทบ  เมื่อนั้นแหละที่จิตออกมาทำงานในหน้าที่ใหม่
ของมัน  สภาวะนั้นเรียกว่า "วิถี"


พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวง  ทรงแสดงพระธรรมตามที่
พระองค์ทรงรู้นั้นแก่สาวกทั้งหลาย 
ความเป็นไปของจิตที่เกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์ที่มากระทบในทวารทั้ง ๖ 
เรียกว่า  วิถีจิต    เพราะจิตมี ๒ ประเภท  คือ  
จิตที่เป็นวิถี ๑
จิตที่พ้นวิถี ๑
http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=3368


http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=3368

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น